Formális házasságmegsemmisítési
eljárás

A formális házasságmegsemmisítési eljárás a rendes bírósági eljárás egy házasság érvénytelenségének megállapítására. Amennyiben érvénytelen beleegyezés az érvénytelenség oka, mindig formális eljárást kell lefolytatni.

Amennyiben azonban az érvénytelenséget házassági akadályra vagy formai hibára alapítják, summás házassági pert (dokumentumeljárást) kell indítani.

Az érvénytelenség esetleges kinyilvánítása nem tesz jelentéktelenné egy fejezetet a partnerek életéből vagy törli el azt. A gyermekek törvényes házasságból való származása egy érvénytelennek nyilvánítot házasságban is érintetlenül megmarad. Éppen így a házassággal kapcsolatos erkölcsi vagy emberi kapcsolatok sem szűnnek meg. A "semmisnek" nyilvánított házasság soha nem válik semmivé: az érvénytelen házasság is házasság és létező valóság marad, mely azonban házassági akadályt nem képez, amennyiben érvénytelenségét bizonyították és megállapították.

A formális eljárás előírásai azt mutatják, hogy az egyház súlyt helyez a perelt házasságal kapcsolatos gondos és diszkrét eljárásra.

 • Az eljárás nem nyilvános. A felek személyesen nem találkoznak a bíróság előtt. Mind ők, mind a tanúk meghallgatása egyenként történik. A bírósági alkalmazottak hivataluknál fogva titoktartásra kötelezettek.
 • A formális házasságmegsemmisítési eljárásban három bíróból álló tanács hozza meg a döntést. Közülük egy vezeti a bizonyítást (és ezzel együtt tárgyal a felekkel).
 • Minden eljárásban hivatalból részt vesz egy kötelékvédő, aki minden ésszerű indokot felhoz a házasság érvénytelené nyilvánítása ellen.
 • A házasság érvényességét mindaddig vélelmezik, amíg az ellenkezője nem bizonyosodik be. Kétség esetén az érvénytelenség ellen kell dönteni, azaz a házasságot érvényesnek kell tekinteni. A puszta valószínűség az érvénytelenség megállapításához nem elegendő.
 • Az eljárásnak legalább két bírósági fokon kell végigfutnia, hogy a kereset eredményes lehessen: ha egy bíróság a megtámadott házasság érvénytelenségét megállapítja, egy további bírósági fokon ezt meg kell erősíteni.

Az elsőfokú eljárás és egy fellebbezési eljárás magasabb fokú eljárásban több lépésre tagolódik:

Peralapítás

 • Kereset (libellus)
 • Idézés
Perfelvétel (contestatio litis)

A per folyamata (litis instantia, instantia)
 • A tényállás felderítése, bizonyítás
 • Periratok közzététele (publicatio processus)
 • Perbezárás
 • Az ügy tárgyalása (discussio causae)
 • A bírók ítélete (sententia)

Pozitív ítéletet követően a másodfokú eljárás bizonyos körülmények között három lépésre korlátozódik:

 • Az eljárás megnyitása (perfelvétel)
 • Tárgyalás
 • A bírók döntése

Csak két azonosan pozitív ítéletet követően válik jogerőssé, tehát a megtámadott házasság érvénytelen, és nem áll egy új katolikus házasság útjában. Ezt a felekkel egy végrehajthatósági határozatban közlik. Ezt a határozatot az elsőfokú bíróság állítja ki. Egy új katolikus házasság megkötésére való bejelentkezéskor ezt kell bemutatni.

A gyakorlatban a döntésig terjedő idő hozzávetőlegesen két évre becsülhető. Az eljárás díja 25-30 ezer forint (Németországban 200 Euro) elsőfokon, és minden további fokon 15 ezer forint (100 Euro). Ezt a felperesnek kell fizetnie. Különleges kiadások, mint például egy szakvélemény, ehhez hozzáadódnak és ugyanúgy a felperes fizeti. Különleges esetben, kérelemre, a költségek vállalásában segítséget lehet kapni.

Személyes tanácsért és egy házassági perrel kapcsolatos további információkért forduljon az egyházmegyei bíróság munkatársaihoz.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva