Az érvénytelenítő akadályok általában

 

 

1073. kán. -- Az érvénytelenítő akadály a személyt képtelenné teszi a házasság érvényes megkötésére.

1074. kán. -- Nyilvánosnak számít az az akadály, amelyet külső fórumon bizonyítani lehet, egyébként az akadály titkos.

1075. kán. -- 1. §. Egyedül az egyház legfőbb hatóságának van joga kimondani hitelesen, hogy az isteni jog mikor tiltja vagy érvényteleníti a házasságot.

2. §. Ugyancsak egyedül a legfőbb hatóságnak a joga más akadályokat megkereszteltek részére felállítani.

1076. kán. -- Az új akadályt bevezető vagy a meglevő akadállyal ellentétes jogszokás elvetett jogszokás.

1077. kán. -- 1. §. A helyi ordinárius a saját alárendeltjeinek, akárhol is tartózkodnak is, és a saját területén mindenkinek, aki éppen ott tartózkodik, megtilthatja a házasságot különös esetben, de csak bizonyos ideig, súlyos okból, ameddig az fennáll.

2. §. Érvénytelenítő záradékot a tilalomhoz egyedül az egyház legfelsőbb hatósága fűzhet.

1078. kán. -- 1. §. A helyi ordinárius a saját alárendeltjeinek, akárhol tartózkodnak is, és a saját területén mindenkinek, aki éppen ott tartózkodik, az összes egyházjogi akadály alól felmentést adhat, kivéve azokat, amelyek alól a felmentés az Apostoli Szentszéknek van fenntartva.

2. §. Azok az akadályok, amelyek alól a felmentés az Apostoli Szentszéknek van fenntartva, a következők:

1. a szent rendekből vagy a pápai jogú szerzetes intézményben tett nyilvános, örök tisztasági fogadalomból származó akadály;

2. bűntett akadálya, amelyről az 1090. kán.-ban van szó.

3. §. Soha nincs felmentés a vérrokonság akadálya alól egyenes ágon vagy az oldalág második fokán.

1079. kán. -- 1. §. Sürgető halálveszély esetén a helyi ordinárius mind a házasság megkötésének formája alól, mind pedig az áldozópapság szent rendjéből származó akadály kivételével minden egyes, akár nyilvános, akár titkos egyházjogi akadály alól felmentést adhat saját alárendeltjének, akárhol tartózkodik is, és mindenkinek, aki éppen a területén tartózkodik.

2. §. Ugyanazon a körülmények között, amelyekről az 1. §-ban volt szó, de csak olyan esetekben, amelyekben a helyi ordináriust sem lehet elérni, ugyanilyen felmentési hatalma van: mind a plébánosnak, mind a szabályszerűen megbízott szent szolgálatot teljesítő személynek, mind annak a papnak vagy diakónusnak, aki a házasságnál az 1116. kán. 2. §-a szerint közreműködik.

3. §. Halálveszélyben a gyóntatónak felhatalmazása van titkos akadályok alóli felmentésre belső fórumon, akár szentségi gyónásban, akár azon kívül.

4. §. Abban az esetben, amelyről a 2. §-ban van szó, a helyi ordinárius elérhetetlennek minősül akkor is, ha csak táviratilag vagy telefonon lehet hozzá folyamodni.

1080. kán. -- 1. §. Valahányszor az akadály akkor derül ki, amikor már minden elő van készítve az esküvőhöz, és a házasság súlyos baj valószínű veszélye nélkül nem halasztható addig, amíg az illetékes hatóságtól a felmentés megérkezik, minden akadály alól felmenthet a helyi ordinárius, kivéve azokat, amelyekről a 1078. kán. 2. § 1. sz-ában van szó; ha az eset titkos, akkor a felmentést megadhatja mindenki, akit az 1079. kán. 2--3. §-a említ, az ott előírt feltételek megtartásával.

2. §. Ez a felhatalmazás érvényes a házasság érvényesítésére is, ha a halasztás ugyanúgy veszélyes, és nincs elegendő idő arra, hogy az Apostoli Szentszékhez, vagy olyan akadályok esetén, melyek alól ő adhat felmentést, a helyi ordináriushoz forduljanak.

1081. kán. -- A plébános vagy az a pap, illetve diakónus, akikről az 1079. kán. 2. §-ában van szó, a külső fórumra adott felmentésről azonnal tájékoztassa a helyi ordináriust; a házassági anyakönyvbe pedig jegyezzék be a felmentést.

1082. kán. -- Hacsak a Penitenciária leirata mást nem tartalmaz, a titkos akadály alól a nem szentségi belső fórumon adott felmentést be kell jegyezni abba a könyvbe, amelyet az egyházmegyei hivatal titkos levéltárában kell őrizni. Külső fórum számára nincs szükség újabb felmentésre akkor sem, ha a titkos akadály később nyilvánossá válik.

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

 

  h.jog@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva