A házasság megkötésének formája

 

 

1108. kán. -- 1. §. Csak azok a házasságok érvényesek, amelyeket a helyi ordinárius vagy a plébános vagy a kettő közül valamelyik által megbízott pap vagy diakónus közreműködésével és két tanú előtt kötöttek, mégpedig az itt következő kánonokban kimondott szabályok szerint, kivéve azokat az eseteket, amelyekről a 144. kán., az 1112. kán. 1. §-a, az 1116. kán. és az 1127. kán. 1--2. §-a szól.

2. §. A házasságkötésnél közreműködő személynek csakis azt nevezzük, aki jelen van, kiveszi és az egyház nevében elfogadja a házasságkötő felek beleegyezésének kinyilvánítását.

1109. kán. -- A helyi ordinárius és a plébános, hacsak ítélettel vagy határozat útján nincsenek kiközösítve, egyházi tilalom alá helyezve, hivatalukból felfüggesztve, vagy ilyennek nyilvánítva, hivataluknál fogva területükön belül érvényesen működnek közre nemcsak alárendeltjeik házasságkötésénél, hanem mások házasságánál is, feltéve hogy a felek egyike latin rítusú.

1110. kán. -- A személyi ordinárius és plébános hivatalánál fogva csakis azoknak a házasságánál működik közre érvényesen, akik közül legalább az egyik illetékességének határain beül az ő alárendeltje.

1111. kán. -- 1. §. A helyi ordinárius és a plébános, amíg érvényesen tölti be hivatalát, papoknak és diakónusoknak mint megbízottainak felhatalmazást adhat a saját területén kötendő házasságoknál való közreműködésre, még általánosan is.

2. §. Hogy érvényes legyen a házasságoknál való közreműködésre szóló felhatalmazás megbízottaknak való továbbadása, kifejezetten kell adni, meghatározott személyeknek; ha különös megbízásról van szó, meghatározott házasságra kell adni; ha pedig általános megbízásról, ezt írásban kell megadni.

1112. kán. -- 1. §. Ahol nincs se pap, se diakónus, ott a megyéspüspök, a Szentszéktől a püspöki konferencia előzetes támogatása után nyert engedély birtokában, megbízhat világiakat a házasságkötésnél való közreműködéssel.

2. §. Alkalmas világit kell kiválasztani, aki a házasulandók oktatására képes, és a házasságkötés liturgiáját szabályosan el tudja végezni.

1113. kán. -- Mielőtt a különös megbízást megadják, gondoskodni kell mindarról, ami a jog szerint a szabad állapot bizonyításához szükséges.

1114. kán. -- A házasságkötésnél közreműködő személy szabálytalanul jár el, ha nem szerez bizonyosságot a felek szabad állapotáról a jog előírása szerint, és ha lehetséges, a plébános engedélyéről, valahányszor általános megbízás alapján működik közre.

1115. kán. -- A házasságot azon a plébánián kell kötni, ahol az egyik fél lakóhellyel vagy pótlakóhellyel rendelkezik, vagy ahol már egy hónapja tartózkodik, vagy ha lakóhelynélküliekről van szó, azon a plébánián, ahol éppen tartózkodnak. A saját ordinárius vagy saját plébános engedélyével más helyen is megköthető a házasság.

1116. kán. -- 1. §. Ha nem lehet jelen vagy nem közelíthető meg súlyos nehézség nélkül a jog szerint illetékes közreműködő, akkor a valódi házasságot kötni szándékozók érvényesen és megengedetten megköthetik házasságukat, csupán tanúk jelenlétében:

1. halálveszély esetén;

2. halálveszély nélkül is, ha ésszerűen előrelátható, hogy a körülmények egy hónapon belül nem változnak.

2. §. Mindkét esetben, ha van más pap vagy diakónus, aki jelen tud lenni, el kell hívni, és a tanúkkal együtt a házasság megkötésekor jelen kell lennie, bár a csupán tanúk jelenlétében kötött házasság is érvényes.

1117. kán. -- A fentiekben előírt formát meg kell tartani, ha legalább az egyik házasságkötő fél a katolikus egyházban keresztelkedett meg, vagy oda fölvették, és abból formális aktussal nem távozott el, épségben hagyva az 1127. kán. 2. §-ának előírásait.

1118. kán. -- 1. §. Katolikusok közötti házasságot vagy katolikus és megkeresztelt nem katolikus házasságát a plébániatemplomban kell megkötni, de a helyi ordinárius vagy a plébános engedélyével más templomban vagy kápolnában is köthető.

2. §. A házasság más alkalmas helyen való megkötésére a helyi ordinárius engedélyt adhat.

3. §. Katolikus és meg nem keresztelt fél között házasságot templomban vagy más alkalmas helyen is lehet kötni.

1119. kán. -- Szükség esetét kivéve a házasság megkötésekor meg kell tartani az egyház által jóváhagyott liturgikus könyvekben előírt, vagy a törvényes szokásjogban szereplő rítusokat.

1120. kán. -- A püspöki konferencia kidolgozhatja a házasságkötés saját rítusát, amelyet a Szentszékkel felül kell vizsgáltatni, és amely megfelel az egyes vidékek és népek keresztény szellemhez alkalmazott szokásainak, meg kell azonban tartani azt a törvényt, hogy a házasságnál jelenlevő közreműködő kivegye és elfogadja a felek beleegyezés-nyilvánítását.

1121.kán. -- 1. §. A házasságkötés után a megkötés helyének plébánosa, vagy aki őt helyettesíti, még ha egyikük sem működött közre, mielőbb jegyezze be a házassági anyakönyvbe a házasfeleknek, a közreműködőnek és a tanúknak a nevét, a házasságkötés helyét és napját, a püspöki konferencia vagy a megyéspüspök előírásainak megfelelő módon.

2. §. Valahányszor a házasságot az 1116. kán. alapján kötik meg, a pap vagy a diakónus, ha a megkötésnél jelen volt, ellenkező esetben a tanúk a házasságkötő felekkel együtt egyetemlegesen kötelesek a plébánost vagy a helyi ordináriust a házasság megkötéséről mielőbb értesíteni.

3. §. Olyan házasság esetén, amelyet a kánoni forma alóli fölmentéssel kötöttek, a helyi ordinárius, aki a felmentést adta, gondoskodjék arról, hogy a felmentést és a megkötést bejegyezzék mind az egyházmegyei hivatal, mind a katolikus fél azon saját plébániája házassági anyakönyvébe, amelynek plébánosa a szabad állapot kivizsgálását végezte. A házasság megkötéséről ugyanazt az ordináriust és plébánost mielőbb értesíteni köteles a katolikus házasfél, megemlítve a megkötés helyét, továbbá a nyilvános forma megtartását.

1122. kán. -- 1. §. A házasság megkötését azokba a keresztelési anyakönyvekbe is be kell jegyezni, amelyekbe a felek megkeresztelését beírták.

2. §. Ha a házasfél nem azon a plébánián kötött házasságot, amelyen megkeresztelték, a házasságkötés helyének plébánosa mielőbb értesítse a házasságkötésről a keresztelés helyének plébánosát.

1123. kán. -- Valahányszor a házasságot külső fórum számára érvényesítik, vagy semmisnek nyilvánítják, vagy másként, mint halál útján törvényesen feloldást nyer, értesíteni kell a házasságkötés helyének plébánosát, hogy ezt a házassági és keresztelési anyakönyvbe szabályosan bejegyezzék.

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

 

  h.jog@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva