Egyházi esküvő (kánoni forma)
nélküli házasságkötés

Ha az úgynevezett "kánoni forma" mellőzésre került, egy katolikus házassága az egyház számára érvénytelen. Az egyházi jog előírása a katolikusokat arra kötelezi, hogy az esküvőt katolikus forma szerint tartsák. Ez a kötelezettség akkor is fennáll, ha a másik fél nem katolikus.

További információk a nem katolikusok házasságának katolikus nézetéről itt találhatók.

A formai kötelezettség elmulasztásának szokásos esete, ha egy katolikus csupán polgárilag köt házasságot, mert ő maga, vagy a partnere vallásilag közömbös, vagy már egyszer házas volt. Akkor is előfordulhat ez az eset, ha egy katolikus egy evangélikussal házasodik evangélikus szertartás szerint, anélkül, hogy előtte a katolikus plébániát felkereste volna.

Az érvénytelenség nem minden esetben áll fenn.

Nem áll fenn formai elégtelenség, ha a házasságkötésnél rendelkezésre áll a formai kötelezettségek alóli felmentés.

 • Vagy megkérték a felmentést a katolikus plébánián azzal a szándékkal, hogy megkeresztelttel, de nem katolikussal kívánnak házasságot kötni (felmentés forma alól).

 • Vagy a mentesülés a jog erejénél fogva: ide tartoznak az egyházból való kilépés, vagy a kivételes körülmények között kötött házasság.

  • Egy katolikus, aki az egyházból formális aktussal kilépett, az aktuális római katolikus egyházi törvénykönyv alapján mentesül a formai kötelezettség alól abban az esetben, ha feltételezhető, hogy a kilépés az egyháztól való elválást jelenti.
   Ezek szerint nem áll fenn formai elégtelenség, ha a kilépett katolikus, a törvénykönyv hatálybalépése óta (1983.11.27.) csupán polgárilag házasodott egy ugyancsak formailag nem kötelezettel.
   Ez a házasság katolikus oldalról a hiányzó katolikus esküvő ellenére formailag érvényes. Ennek a házasságnak a felbontása formai elégtelenségre hivatkozással nem lehetséges. Ezzel a szabályozással a kilépett katolikus a nemkatolikussal azonos elbírálás alá esik.

  • Ha valaki katolikusként formai kötelezettségének nem tett eleget, és egy keleti egyházhoz tartozó (ortodox vagy római katolikus egyházzal nem teljes közösségben levő keleti rítusú) partnerrel ott a házassági áldást megkapva engedély nélkül házasodott, nem érinti a házasság érvényességét.

  • Azokon a területeken, ahol a katolikusokat üldözik, vagy a katolikus egyházat szétrombolták, a két tanú előtt kötött polgári házasság is bizonyos körülmények között érvényes.

Formai hiányosság nem áll már fenn akkor, ha utólag orvosolták: kérvényezték a plébánián a házasság érvényesítését.

Hogy a házasság érvényesítése (orvoslása) megtörtént-e, azt nem lehet mindig tudni. Egy gyerek keresztelése, elsőáldozása, vagy súlyos betegség esetén a katolikus papnak, aki kapcsolatba kerül a családdal, lehetősége van anélkül, hogy erről a feleket tájékoztatná, az egyház által érvénytelennek tekintett házasságot orvosolni.

A formai hiba egyházjogi megállapítása igen egyszerű: a latin rítusú egyházhoz tartozó katolikus az előírt formát nem tartotta meg. Latin rítusú a legtöbb Európai Uniós ország katolikus püspöksége. További információk itt találhatók.

Jogi úton akkor kell rendezni a házasságot, ha egy keleti egyházhoz tartozó partnerrel a házasságkötés formája hiányos volt. Az eljárás abban az esetben Magyarországon is lefolytatható, ha mindkét fél itt él. Amennyiben iratokkal igazolható a formai elégtelenség, akkor okirati eljárást kell lefolytatni.

Aki arra hivatkozik, hogy annak ellenére fennált a formai kötelezettség, hogy az egyházat formális aktussal elhagyta, mivel ez nem volt egyidejűleg az egyháztól való elválás, házassági pert kell indítson.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva