A házastársak különválása

 

 

1. CIKKELY
A kötelék felbontása

1141. kán. -- A megkötött és elhált házasságot semmiféle emberi hatalom és semmiféle ok nem bonthatja fel, kivéve a halált.

1142. kán. -- A megkereszteltek közötti vagy megkeresztelt és meg nem keresztelt közötti el nem hált házasságot a pápa megfelelő okból felbonthatja, ha mindkét fél vagy egyikük kéri, még ha a másik fél ellenzi is.

1143. kán. -- 1. §. Két meg nem keresztelt között kötött házasság felbomlik a privilégium paulinum alapján, a keresztséget felvett fél hitének nyújtott kedvezményként, magával azzal a ténnyel, hogy ez a fél új házasságot köt, amennyiben a meg nem keresztelt fél különválik.

2. §. Különváltnak számít a meg nem keresztelt fél, ha nem akar a megkeresztelt féllel együtt élni, vagy békében, a Teremtő gyalázása nélkül együtt élni, hacsak a másik fél -- megkeresztelkedése után -- nem szolgáltatott megfelelő okot a különválásra.

1144. kán. -- 1. §. Hogy a megkeresztelt fél érvényesen új házasságot köthessen, a meg nem keresztelt felet mindig meg kell kérdezni arról:

1. akarja-e maga is a keresztséget felvenni;

2. legalább akar-e a megkeresztelt féllel békében együtt élni a Teremtő gyalázása nélkül.

2. §. A kérdezést a keresztelés után kell megejteni; de a helyi ordinárius súlyos okból engedélyezheti, hogy a megkérdezés a keresztség előtt történjék, sőt a megkérdezés alól felmentést is adhat, akár a keresztség előtt, akár utána, amennyiben legalább rövidített és nem bírói eljárással bizonyítani lehet, hogy ez nem lehetséges, vagy haszontalan volna.

1145. kán. -- 1. §. Ez a megkérdezés rendesen a megtért fél helyi ordináriusának tekintélyével történjék, aki a másik házasfélnek, ha az kérné, adjon időt a válaszadásra, de azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha a haladék hiába múlna el, hallgatása negatív válasznak számít.

2. §. Még maga a megtért fél által magánúton végzett megkérdezés is érvényes, sőt megengedett is, ha a fentebb előírt forma nem tartható meg.

3. §. Mindkét esetben a megkérdezés tényéről és annak eredményéről külső fórumon törvényes bizonyíték kell, hogy rendelkezésre álljon.

1146. kán. -- A megkeresztelt félnek joga van új házasságot kötni katolikus féllel:

1. ha a kérdésre a másik fél negatív választ adott, vagy ha a megkérdezés törvényesen elmaradt;

2. ha a meg nem keresztelt fél, akár megkérdezték már, akár nem, előbb állhatatosan békésen együttél, a Teremtő gyalázása nélkül, később viszont megfelelő ok nélkül különválik; az 1144. és 1145. kán. előírásai ilyenkor is követendők.

1147. kán. -- A helyi ordinárius azt is engedélyezheti súlyos okból, hogy a megkeresztelt fél a privilégium paulinummal élve nem katolikus féllel házasságot kössön, akár meg van az keresztelve, akár nincs, megtartva a kánonok vegyes házasságra vonatkozó előírásait is.

1148. kán. -- 1. §. Az a meg nem keresztelt, akinek egyszerre több meg nem keresztelt felesége van, és a katolikus egyházban felvette a keresztséget, ha nehéz neki ezekből az elsővel együtt maradni, közülük egyet megtarthat, a többi elbocsátásával. Ugyanez érvényes a meg nem keresztelt nőre is, akinek egyszerre több meg nem keresztelt férje van.

2. §. Azokban az esetekben, amelyekről az 1. §-ban szó van, a keresztség felvétele után a házasságot törvényes formában meg kell kötni, eleget téve, ha szükséges, a vegyes házasságokról szóló és más jogi előírásoknak is.

3. §. A helyi ordinárius a helyek és személyek erkölcsi, szociális és gazdasági állapotát szem előtt tartva gondoskodjék arról, hogy az első feleség és a többi elbocsátott feleség szükségleteiről megfelelő gondoskodás történjék, az igazságosság, a keresztény szeretet és a természetes méltányosság szabályai szerint.

1149. kán. -- Az a meg nem keresztelt, aki a katolikus egyházban felvette a keresztséget, és ezután meg nem keresztelt házastársával -- fogság vagy üldözés miatt -- az együttélést helyreállítani nem tudja, a másik házasságot köthet, még ha közben a másik fél megkeresztelkedett is, az 1141. kán. előírásának fenntartásával.

1150. kán. -- Kétes esetekben a hit kiváltságát jogkedvezmény illeti meg.

2. CIKKELY
Különválás a kötelék fennmaradása mellett

1151. kán. -- A házastársaknak kötelessége és joga a házastársi együttélést megőrizni, hacsak ez alól törvényes ok fel nem menti őket.

1152. kán. -- 1. §. Bár nagyon ajánlatos, hogy a házasfél a keresztényi szeretettől vezetve és a család érdekében a bocsánatot ne tagadja meg a házasságtörő féltől, és a házastársi életet ne szakítsa meg, mégis ha bűnét kifejezetten vagy hallgatólagosan még nem bocsátotta meg, joga van vele a házastársi együttélést megszüntetni, hacsak a házasságtörésbe bele nem egyezett, vagy arra okot nem szolgáltatott, vagy maga is házasságtörést nem követett el.

2. §. Hallgatólagos megbocsátás áll fenn akkor, ha a vétlen házasfél, miután a házasságtörésről tudomást szerzett, önszántából a másik házasféllel hitvestársi érzülettel érintkezett; ezt vélelmezzük, ha hat hónapon keresztül a házastársi életközösséget fenntartotta, és nem folyamodott az egyházi vagy a polgári hatósághoz.

3. §. Ha a vétlen házasfél a házastársi közösséget önmagától felbontja, hat hónapon belül be kell jelentenie a különválás okát az illetékes egyházi hatóságnak, amely minden körülmény megvizsgálásával mérlegelje, hogy a vétlen házasfél rábírható-e arra, hogy a bűnt megbocsássa és a különválást ne állandósítsa.

1153. kán. -- 1. §. Aki házastársának vagy gyermekének súlyos lelki vagy testi veszedelmet okoz, vagy másképpen nehezíti meg mértéken felül a közös életet, az a másik félnek törvényes okot szolgáltat a különválásra, a helyi ordinárius engedélyével, sőt ha a késlekedés veszélyes, akkor külön engedély nélkül is.

2. §. Minden esetben, amikor a különválás oka megszűnik, vissza kell állítani a házastársi együttélést, hacsak az egyházi hatóság másképpen nem rendelkezik.

1154. kán. -- A házastársak különválásának bekövetkeztekor mindig megfelelően gondoskodni kell a gyermekek kellő eltartásáról és neveléséről.

1155. kán. -- A vétlen házasfél a másik házastársnak -- dicséretes módon -- megengedheti az életközösség felújítását; ebben az esetben lemond a különválás jogáról.

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

 

h.jog@jegyes.hu

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva