Házassággal kapcsolatos jogszabályok

 

 
 

1997. évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

1993. évi XXXI. törvény Az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészítő jegyzőkönyv kihirdetéséről

1991. évi LXIV. törvény A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről

1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről

1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról, egységes szerkezetben a hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1952. évi 23. törvényerejű rendelettel, valamint a végrehajtásáról szóló 7/1974. (VI. 21.) IM rendelettel és a 4/1987. (VI. 14.) IM rendelettel

1952. évi III. törvény A polgári perrendtartásról

1986. évi 14. törvényerejű rendelet A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről

1982. évi 17. törvényerejű rendelet Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

1982. évi 10. törvényerejű rendelet A nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről

1979. évi 13. törvényerejű rendelet A nemzetközi magánjogról

1976. évi 8. törvényerejű rendelet Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről

1976. évi 7. törvényerejű rendelet A házasságkötéshez szükséges kölcsönös beleegyezésről, legalsóbb korhatárról, valamint a házasságkötések anyakönyvezéséről szóló, New Yorkban, 1962. évi december hó 10. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

1965. évi 7. törvényerejű rendelet A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

1957. évi 53. törvényerejű rendelet A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól

7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról

6/1986. (VI. 26.) IM rendelet A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban

8/1965. (VII. 4.) IM rendelet A gyermektartási kötelezettség tárgyában hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, Hágában, 1958. április 15-én aláírt egyezményt kihirdető 1965. évi 7. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

9/1957. (IX. 13.) IM rendelet A tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New-Yorkban kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. tvr. végrehajtásáról

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és muködésük feltételeiről

2/1982. (VIII. 14.) MTTH rendelkezés Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

58/1998. (X. 2.) OGY határozat Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről

2360/2001. (XII. 10.) Korm. határozat Az örökbefogadással kapcsolatos jogi szabályozás felülvizsgálatáról

11/1987. Legf. Ü. utasítás A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról

8001/1995. (IK. 8.) IM tájékoztató A nemzetközi vonatkozású ügyek intézéséről

24. számú Irányelv A 17. számú Irányelv módosításáról

17. számú Irányelv A gyermek elhelyezésével kapcsolatos szempontokról

XLI. számú Polgári Elvi Döntés A családjogi tárgyú elvi döntések felülvizsgálatáról

XXIX. számú Polgári Elvi Döntés A tanulmányait folytató nagykorú gyermek tartásáról

V. számú Polgári Elvi Döntés A házastársi tartásra való érdemtelenségről

PK 299. szám I. A volt közös lakás elhagyására kötelezett házastárs - szerzodés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - elhelyezésre nem tarthat igényt.

PK 298. szám I. A házastársak közös lakásának használatával kapcsolatos jogvitában a lakáshasználat rendezését kell kereseti kérelemnek tekinteni, amelyen belül a rendezés módjának meghatározása a bíróság feladata.

PK 284. szám A gyermek jogellenes külföldre viteléről

PK 281. szám A házastársaknak adott ajándék közös, illetve különvagyoni jellege

PK 279. szám A házasság felbontását követoen az egyik volt házastárs különvagyonában vagy közös tulajdonában levo ingatlannak (lakásnak) a másik volt házastárs által történő használata

PK 219. szám Az apaság és származás megállapítása iránt indított perben elrendelt vércsoportvizsgálat esetén a Pp. 300. §-a szerinti bírság kiszabásának az anyával szemben is helye van, ha a gyermeket vérvétel céljából nem állítja elo, vagy a vérvételt egyébként nem engedi meg.

PK 218. szám Apaság megállapítása iránti per indítására adott gyámhatósági kirendelés magában foglalja a perben eloterjesztett egyéb igényekre, így a gyermektartásdíj érvényesítésére vonatkozó kirendelést is. Ezért a gyámhatóság által az apaság megállapítása iránti per indítására kirendelt gondnok a gyermektartásdíjra vonatkozó igényt az apasági perben akkor is érvényesítheti, ha ez a kirendelésben kifejezetten nincs is külön feltüntetve (Pp. 296. §).

PK 217. szám Apaság megállapítása iránt indított perben (Pp. 293. §) a bíróság nem dönthet abban a kérdésben, hogy a gyermek melyik szülo nevét viselje.

PK 216. szám A Pp. 291. §-ának (1) bekezdése a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében nem enged perújítást. Ezt a megszorító rendelkezést szorosan kell értelmezni. Ebbol pedig az következik, hogy a házasságot felbontó vagy érvényteleníto ítélet egyéb rendelkezése, így a perköltség kérdésében hozott rendelkezés ellen perújításnak helye lehet.

PK 212. szám Ha a felperes a házassági perben az alperes ellenkérelmének eloterjesztése elott áll el a keresettol, vagy pedig az alperes ellenkérelme a kereset elutasítására irányul, a felperes elállására figyelemmel a pert meg kell szüntetni, és az alperes a házasság felbontása iránt viszontkeresetet nem támaszthat. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az alperes ellenkérelme mindössze annyi, hogy védekezni nem kíván és a házasság felbontását nem ellenzi. Ha az alperes azt az ellenkérelmet terjeszti elo, hogy o maga is kéri a házasság felbontását és kétséges, hogy ez az ellenkérelem viszontkereset-e, az alperest fel kell hívni annak a bejelentésére, hogy ellenkérelmét viszontkeresetnek kívánja-e tekinteni. Igenlo esetben a pert ennek alapján folytatni kell, ellenkező esetben pedig a pert meg kell szüntetni (Pp. 284. §)

PK 211. szám Ha a felperes a házassági bontóperben az illetékességet az utolsó közös lakóhelyre alapítja, a keresetlevél beadásakor az utolsó közös lakóhelyet - ha az a személyi igazolvány adataiból nem állapítható meg - hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia.

PK 210. szám A házassági bontóperben hozott elutasító határozatot az alperes akkor is megfellebbezheti, ha az elso fokú eljárás során a házasság felbontását ellenezte [Pp. 276. § (1) bek. és 233. §].

PK 199. szám Ha a gyermektartásban marasztalt munkavállaló illetményét a bíróság letiltotta és a munkáltató a letiltásnak nem tett eleget, a munkáltatót a Vht. 79. §-ának (1) bekezdése alapján készfizeto kezesi felelossége folytán marasztaló határozat elozetesen végrehajthatónak nyilvánítható.

PK 183. szám A Csjt. 38. §-a (2) bekezdésének rendelkezése értelmében eseti nemi érintkezés alapján akkor lehet az apaságot megállapítani, ha az összes körülmények gondos mérlegelése mellett alaposan következtetheto, hogy a gyermek ebbol az érintkezésbol származik. E vonatkozásban a bíróságnak a teljes tényállás felderítésére hivatalból is messzemenoen törekednie kell. A perbeli bizonyítékoknak, adatoknak és körülményeknek a maguk összességében való értékelése és mérlegelése útján kell állást foglalni a tekintetben: következtetheto-e alaposan, hogy a gyermek a megállapított nemi érintkezésből származik.

PK 180. szám A különélo házastárs által a házassági per megindítása elott tartás iránt folyamatba tett pert a később megindult házassági per bíróságához a Pp. 150. §-a értelmében csak a tartást igénylő fél kérelmére lehet áttenni, feltéve, hogy a per elsofokon még nincs befejezve. Ha a tartási per megindításakor a házassági per már folyamatban van, a Pp. 277. §-ának (4) bekezdésében foglaltak folytán a házastárs tartása iránt indított pert - függetlenül attól, hogy a tartást kéro ilyen irányú kérelmet terjeszt-e elo vagy sem - a házassági per bíróságához kell áttenni.

PK 179. szám Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló igény az apaság megállapítására irányuló igénnyel egy keresetben nem érvényesíthető.

PK 176. szám Gyermektartási perben az alperes által a gyermeknek nála történő elhelyezése iránt a fellebbezési tárgyaláson előterjesztett kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

PK 167. szám A szülonek az a joga, hogy a gyermeknek nála való elhelyezését igényelheti, olyan jog, amely a jogutódra nem száll át. Ezért ha a gyermek elhelyezése iránt a szülok között folyó per során a felek valamelyike meghal, nem a félbeszakadás megállapításának (Pp. 111. §), hanem a per megszüntetésének van helye.

PK 158. szám A gyermektartásdíj végrehajtása során keletkezett igényper nem tekinthető tárgyi költségmentesnek.

PK 157. szám Ha az apasági perben az alperes az apaságot elismeri és ennek folytán a pert a Pp. 298. §-nak (6) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében meg kell szüntetni, az elismerésig felmerült költségek viseléséről a Pp. 293. §-nak (1) bekezdése szerint irányadó 290. §-nak (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazásával kell határozni.

PK 142. szám Ha a tartásra kötelezett keresetének ötven százalékát a korábbi bírói ítéleten vagy bírói egyezségen alapuló gyermektartási kötelezettségek már teljesen kimerítették, újabb gyermektartási kötelezettség megállapításánál a Pp. 51. §-ának a) pontjában foglalt rendelkezésre tekintettel valamennyi érdekeltnek perben kell állnia. Ezt a felpereshez intézett megfelelő felhívással, a szükséghez képest pedig az ügyész fellépésével (Pp. 2/A. §) kell biztosítani. A kereseti kérelem a többi tartásra jogosulttal szemben a javukra megállapított tartásdíj összege leszállításának a tűrésére irányul.

PK 139. szám A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékességi szabály az a apasági perre nem irányadó.

PK 137. szám Ha a gyermektartásdíj fizetésére bírói ítélettel kötelezett munkavállalónak a munkáltatója a letiltó határozatnak nem tett eleget, akkor a Vht. 79. §-ának (1) bekezdése alapján ellene irányuló per a Pp. 34. §-ának (1) bekezdése alapján a jogosult lakóhelye szerint illetékes bíróság elott is megindítható. Ugyanez a szabály irányadó a munkáltató ellen a Vht. 78. §-a és a Vht. 59. §-a alapján indított per esetén is.

PK 117. szám El kell ismerni annak a magyar állampolgárnak a házassági bontóperében külföldi bíróság által hozott - a törvényi feltételeknek egyébként megfelelo - határozatot, akinek lakóhelye külföldön van, tekintet nélkül arra, hogy a másik házastárs lakóhelye belföldön vagy külföldön van-e.

PK 107. szám A százalékosan megállapított gyermektartásdíj alapjául szolgáló juttatás (jövedelem) időarányos része a gyermeket a tartásra való jogosultság fennállásának tartamára akkor is megilleti, ha a juttatás kifizetésére a tartásdíj-fizetési kötelezettség megszüntetése után kerül sor.

PK 106. szám A tartásra kötelezett személy és a gyermeket tényleg eltartó, gondozó személy megállapodhatnak abban, hogy a kötelezett a tartási kötelezettségnek kiegyenlítéséül megfelelo vagyontárgyat (pénzösszeget) ad a jogosultnak. A bíróság azonban a tartásra kötelezettet ilyen megállapodás esetében is kötelezheti a gyermek részére tartásdíj fizetésére, ha ez a gyermek megfelelő tartásának biztosítása érdekében szükséges.

PK 102. szám A Csjt. 35. §-ának (1) bekezdésében meghatározott törvényi vélelmet csak arra jogosított által indított perben hozott bírósági határozattal lehet megdönteni. Ezért a feleség által a férj ellen indított gyermektartási perben az alperes nem hivatkozhat kifogásként arra, hogy a gyermek nem tole származik. A Pp. 153. §-ában foglalt rendelkezések ilyen esetben is irányadók.

PK 101. szám Ha az örökbefogadást a felek kölcsönös kérelmére a gyámhatóság (Csjt. 56. §) vagy valamelyik fél keresetére a bíróság felbontja (Csjt. 57. §), a felek közötti családi kapcsolat a vele járó jogokkal együtt megszunik. Ilyen esetben az örökbefogadó javára huzamosabb időn át végzett olyan munkáért, amely különben ellenszolgáltatás nélkül maradna, az örökbefogadott a vagyoni szaporulatból megfelelo részesedést, vagyoni szaporulat hiányában pedig az eset körülményei által indokolt méltányos díjazást követelhet. Az ilyen igény az örökbefogadás felbontása iránt folyó perben kereset (viszontkereset) útján érvényesíthető.

PK 100. szám Az apaság vélelmét a Csjt. 43. §-a alapján az a vélelmezett apa is megtámadhatja, aki annak tudatában tett az apaságot elismero nyilatkozatot [Csjt. 37. § ], illetoleg a gyermek anyjával való házasságkötése esetén, annak tudatában tett az apaság vélelmének beállását eredményezo nyilatkozatot [Csjt. 39. § (1) bek. c) pontja], hogy a gyermek nem tole származik. Az apaság vélelmét az említett esetekben a vélelem beálltától számított egy év alatt támadhatja meg.

PK 97. szám Az anya férjének a gyermek fogamzási idejét megelőző időponttal történt holtnak nyilvánítása esetében a gyermeket házasságon kívül születettnek kell tekinteni.

PK 47. szám A baleset következtében meghalt szülő tartásra jogosult gyermekét megillető baleseti járadék összegének meghatározásánál a gyermek terhére nem lehet figyelembe venni azt, hogy a gyermeket eltartó másik szülő után családi pótlékra vált jogosulttá.

1999/76. APEH iránymutatás Az élettársi vagyonközösség megszüntetésekor az ingatlanmegváltásból származó jövedelem minősítése

 

Visszatérés a jogi kezdőoldalra

 

  h.jog@jegyes.hu 

 

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


2002. november 10.

© Minden jog fenntartva