Felmentési eljárás
(dispensatio super rato)

A megkötött és el nem hált házasságok alól a felmentést csakis a római pápa adhatja meg (1698. kán. 2. §). Maga az intézkedés pápai kegy, melynek elnyerését a kérelmező nem követelheti. Az elhálatlanság tényéről, valamint arról, hogy van-e megfelelő ok a felmentésre, egyedül az Apostoli Szentszék dönt (1698. kán. 1. §). A kérelem elfogadását és a kivizsgálás elrendelését a kérelmező lakóhelye vagy pótlakóhelye szerinti egyházmegye megyéspüspöke végzi (1699. kán. 1. §). A vizsgálat lefolytatásához a megyéspüspöknek előzetesen csupán akkor kell kikérnie a Szentszék véleményét, ha az ügynek különleges jogi vagy erkölcsi nehézségei vannak (1699. kán. 2. §). Ha a püspök a felmentési eljárás megindítását elutasítaná, ez ellen az Apostoli Szentszékhez lehet felfolyamodni (1699. kán. 3. §).

Ezeknek az eljárásoknak sajátossága, hogy:

  • csak a felek vagy legalább egyikük kérheti a felmentést (1697. kán.)

  • kötelező bennük a kötelékvédő részvétele (1701. kán. 1. §)

  • nem szerepelhet bennük ügyvéd, bár a felek jogi szakember segítségét igénybe vehetik (1701. kán. 2. §)

  • az iratokat a vizsgálat végeztével nem teszik közzé, bár a kérésnek vagy a másik fél esetleges kifogásának a bizonyítékok alapján súlyos akadálya merül fel, ezt a vizsgálatot vezető bírónak az érdekelttel óvatosan közölnie kell (1703. kán. 1. §)

  • a fél kérésére a bíró a beszerzett tanúvallomást vagy okiratot megmutathatja a félnek, és időt szabhat ki megjegyzései beterjesztésére (1703. kán. 2. §)

A bizonyítási eljárás végeztével a bíró az összes iratot a saját jelentésének kíséretében a püspökhöz továbbítja (1704. kán. 1. §). Ezután az iratokat a kötelékvédő észrevételeivel és saját szavazatával együtt a megyéspüspök felterjeszti a Istentiszteleti és szentségi Kongregációhoz (1705. kán. 1. §). Ebben a levélben a püspök véleményt nyilvánít mind az elhálatlanság tényét, mind a felmentés megfelelő okának meglétét, mind a kegy időszerűségét illetően (1704. kán. 1. §), vagyis igazolja azt is, hogy a felmentés esetleges megadása nem okoz botrányt a hívek körében. A kongregációban az ügyet újra megvizsgálják, s ha a kérést megalapozottnak találják, javaslatukkal felterjesztik a pápához. Ő azután szabadon dönt a felmentés megadásáról. Ha a pápa a felmentést megadja, ezt a kongregáció megküldi a megyéspüspöknek. Ezután a felek új házasságot köthetnek, hacsak a felmentő levél valamelyikük számára ezt nem tiltja vagy nem köti püspöki engedélyhez. A felmentést engedélyező levelet az Apostoli Szentszék már nem a kérelmezőnek, hanem annak a megyéspüspöknek küldi, aki a kérelmet elfogadta (1706. kán.). Ő közli a leiratot a felekkel, s neki kell gondoskodni arról, hogy a házasságkötés és a keresztelés helyén a plébános a felmentést a házasultak és a kereszteltek anyakönyvébe bevezesse.

Ha pedig a Szentszék azt válaszolja, hogy a beterjesztett érvek alapján az elhálatlanság nem bizonyosult be, akkor ha van a felek valamelyikét püspöki engedéllyel támogató jogi szakember, akkor ő a bíróság székhelyén betekinthet az eljárás irataiba, de nem a püspök véleményébe, hogy megállapítsa, fel lehet-e hozni valamilyen súlyos érvet a kérelem újbóli előterjesztése érdekében (1705. kán. 3. §). A negatív szentszéki válasz esetén tehát súlyos érvek alapján az újabb kérelem lehetséges.

Visszatérés a házassági per kezdőoldalra

h.jog@jegyes.hu

Mindenki ötletét, tanácsát szeretettel fogadjuk a h.jog@jegyes.hu címen.


© Minden jog fenntartva