A felvilágosítás, nevelés fontossága

CIC 1136. kánon: A szülők legsúlyosabb kötelessége és elsődleges joga, hogy erejükhöz mérten gondoskodjanak gyermekeik fizikai, szociális, kulturális, erkölcsi és vallási neveléséről.

"A gyermekeket és fiatalokat segíteni kell, mégpedig a lélektan, a pedagógia és a didaktika mai eredményeit felhasználva testi, erkölcsi és értelmi képességeik harmonikus fejlődésében." "Kapják meg az életkornak megfelelő pozitív és bölcs szexuális nevelést is." (G.E. 1.)

"Az ifjúságot alkalmas módon és idejekorán, elsősorban éppen a családon belül, fel kell világosítani a házastársi szerelem méltóságáról, feladatáról és megéléséről, hogy a tisztaság szeretetében nevelkedve megfelelő életkorban és erényes jegyesség után köthessen házasságot." (G.S. 59.)

"Ezt a világot szemlélve úgy véljük, hogy a keresztény családnak bizonyos igen nagy jelentőségű nevelési feladatokat kell teljesítenie. Azt a küldetést kaptátok, hogy szabad embereket neveljetek, akik erkölcsi érzékkel és a megkülönböztetés kritikai érzékével rendelkeznek, olyan embereket, akik meg tudják látni felelősségüket és dolgoznak az emberi állapot megjavításán és a világ megszentelésén"

"Mindenekelőtt a család feladata az evangelizálás és a katekézis. A családi otthonban kell kezdődnie a hitre való nevelésnek, a család nevel a tisztaságra és más keresztény erényekre, a család feladata a szexuális nevelés is." (MK)

"A szeretetre mint önátadásra való nevelés, elengedhetetlen feltétel a szülők számára ahhoz is, hogy gyermekeiknek világos és okos nemi nevelést tudjanak adni. Egy olyan kultúrával szemben, amely legnagyobbrészt >>vulgarizálja<< az emberi nemiséget - mert elszegényítve csak a testhez köti és nem lát benne mást, mint az önző gyönyörvágy kielégülését -, a szülők nevelői szolgálatának egészen és igazán a személyes nemi kultúrára kell támaszkodnia. A nemiség ugyanis az egész személy kincse - a személyé, aki érzékelő test és lélek - és úgy mutatja meg a maga benső tartalmát, hogy előreviszi az embert a szeretetben való önátadás felé.

A nemi nevelést, amely a szülők elsődleges joga és kötelessége, mind otthon, mind az általuk kiválasztott és ellenőrzött iskolában az ő gondos irányításuk alatt kell végezni." (F.C.)

Irodalom:

Nyilatkozat a keresztény nevelésről "Gravissimum educationis momentum" (G.E.)

Lelkipásztori konstitució az egyház és a mai világ viszonyáról "Gaudium et spes" (G.S.)

II. János Pál: Familiaris consortio 1981 (F.C.)

Vissza a címoldalra