A gyermek

"A házasságnak és a hitvesi szerelemnek a természet szerint az a rendeltetése, hogy utódoknak adjon életet és felnevelje őket." "A házastársak sajátos küldetését az emberi élet továbbadásában kell látnunk." "Ennek érdekében fontolják meg, mi válik a maguk javára és gyermekeik javára: azokéra is, akik már megszülettek és azokéra is, akik előreláthatólag még születni fognak; mérlegeljék továbbá a korviszonyokból és saját társadalmi helyzetükből adódó anyagi és szellemi létfeltételeket, végül pedig vegyék figyelembe, mit kíván a közjó a családjukban, hazájukban, sőt az egyházban is." (GS 50. II.Vat.zs. 476.o.)

"A házasság javai között első helyen áll a gyermek. így tanította már maga az emberi nem Teremtője, aki végtelen kegyessége szerint az emberi élet folytatásában az emberek segítségét igénybe akarta venni, midőn a paradicsomban a házasságot alapítván ősszüleinknek, s rajtuk keresztül az összes eljövendő házastársaknak mondta: >> Növekedjetek és sokasodjatok, és töltsétek be a földet.<< (Ter.1,28) Szent Ágoston ugyanezt az igazságot Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből (1 Tim 5,14.) is levonja, mondván: >> Maga az Apostol a tanúja, hogy a házasság célja a gyermeknemzés, midőn mondja: Akarom, hogy a fiatalok féjhez menjenek. S mintha valaki tőle az okot kérdezné, azt feleli: Fiakat szüljenek, anyák legyenek.<<" "A mindenható Isten erejéből a szülők közreműködésével született gyermek tehát az isteni Jóság kiváló ajándéka és a házasság nemes gyümölcse." (Cast Amit Isten 38.o.)

"Újra megismételjük, amit az ENSZ általános ülésén 1979. október 2-án mondtunk el: >>Szeretném meghirdetni ... az örömet, amelyet mindannyiunknak hoznak a kisgyermekek, akik az élet tavaszát és a föld minden országának jövőjét jelentik. Ugyanis egyetlen nép és egyetlen politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő korszakát, csak úgy, hogy figyelembe veszi az új nemzedéket, akik szüleiktől kapják azoknak az értékeknek és kötelességeknek összetett hagyományát, amelyeket az állam is, de az emberiség egyetemes családja is óhajt. A gyermekekről való gondoskodás tehát - már születése előtt, fogantatása első pillanatától kezdve, s a gyermek- és ifjúkoron végig - az emberek közötti kapcsolat alapvető megmutatkozása. Éppen ezért a harmadik évezred küszöbén, mi jobbat lehetne kívánni az összes nemzetnek, minden embernek és a világ valamennyi gyermekének, mint azt a szebb jövendőt, amikor majd teljesen megvalósul az ember jogainak tiszteletben tartása?<<

Elsősorban a keresztények között, s főleg a keresztény családokban kell megmutatkoznia annak, hogy minden egyes világra jövő gyermeket elfogadnak, szeretnek, megbecsülnek, egészséges testi és lelki nevelésben részesítenek és sokszorosan törődnek vele." (F.C. Amit Isten 120.o)

Vissza a címoldalra