Pápai családi tanács: A házasság szentségére való felkészítés (1996)
(Töredékes nyersfordítás)

Bevezetés

1. A házasságra és családi életre való felkészítés különös jelentőséggel bír az egyház jóléte szempontjából, mivel a házasság szentsége az egész keresztény közösség számára nagy értéket jelent. ...

2. ...

... Az eljegyzés kontextusa szerint egy intenzív evangelizálási folyamat része. Azért, mert a jegyesek és eljövendő házastársak életében kérdések merülnek fel, melyek a családra kihatással vannak. Ezért értsék meg ők, mit jelent annak az élet- és szeretetközösségnek a felelősségteljes és érett szeretete, mely egyszer család lesz, egy igaz háziszentély, mely járuljon hozzá az egész egyház gazdagításához.

... Kívánatos lenne, ha a házassági előkészület kívánt pillanata az eljövendő család egy újevangelizálás reményének jelévé válna.

3. A II. Vatikáni Zsinat tanítása (GS 52), a pápai tanítóhivatal iránymutatásai (FC 66) és az egyházi törvénykönyv (CIC 1063. kánon, CCEO 783. kánon), a Katolikus Egyház Katekizmusa (1632) és más megnyilatkozása a pápai tanítóhivatalnak mint például a Családjogi charta a fent említett gondot érthetően fejezik ki. A pápai tanítóhivatal két legfrissebb megnyilatkozása (a családoknak írt Gratissimam sane kezdetű levél és az Evangelium vitae kezdetű enciklika) a feladatunkhoz jelentős segítséget nyújtanak.

...

I.

A keresztény házasságra való felkészítés jelentősége

...

10. Az említett nehézségek ellenére megmenti a házasságot, mint élet- és szeretetközösséget mint természetes-isteni intézményt önmagában szentségként is mindig önmagában egy forrás jelentős energiákkal (vö. FC 43.). A jegyesek hála ennek a forrásnak bizonyságuk által jó hírré válhatnak, nagyobb mértékben hozzájárulni az újraevangelizáláshoz és biztosítani a társadalom jövőjét. A jegyesek és a keresztény közösség, mindenesetre a házasságkötést megelőző és az azt előkészítő fázisban, ezeket az energiákat felismerni, értékelni és felértékelni.

...

... Mert a házassági előkészület jelenti az élet tiszteletére, az élet védelmére való nevelést, mely a családok szentségében azokat az emberi élet egy igazi és sajátos kultúrájához, minden kije-lentésükben és állapotukban kell lenniük, mely az élet népéhez és az élethez tartoznak (vö. EV 6, 78, 105). A házasság valósága olyan gazdag, hogy először egy szenzibilizációs eljárást követel, amellyel a jegyesek megérzik a szükségességét, hogy előkészüljenek rá.

...

12. Azokban az országokban, ahol a kereszténytelenítés már nagymértéket elért, a morális értékek gondot ébresztő krízise rajzolódik ki, különösen a keresztény házasság és családok identitásvesztése és ezzel az eljegyzés jelentésvesztése. Ehhez az identitásvesztéshez egy ér-tékkrízis járul a családban, melyhez egy általános, jogszabályokban is lefektetett szabadosság is hozzájárul. ...

Az a fenomén, mely ezt a valóságot igazolja és az említett kultúrát megerősíti, az új életstílussal függ össze, mely a partner emberi dimenzióit lebecsülik, ami a családra megsemmisítő következményekkel van. Ezen a helyen egyes következményekre fel kell hívni a figyelmet: szexuális szabadosság, a házasságkötések csökkenő száma vagy az állandó halogatása a döntéseknek, a válások emelkedő száma, fogamzásgátlás, szándékos abortuszok növekvő száma, lelki üresség és mély boldogtalanság, melyek a drogok terjedéséhez, alkohol visszaéléshez, erőszakhoz és öngyilkossághoz vezetnek a fiatalok és felnőttek körében.

A föld más területein alulfejlettség, rendkívüli szegénység, ínség vagy kulturális adottságok, melyek a keresztény értelemnek ellentmondanak vagy idegenek fenyegetik a család szilárdságát és akadályozzák és nehezítik a keresztény szeretet átfogó nevelését.

...

16. ... Ezért a keresztény házasságra való felkészülést egy útnak tarthatjuk a hithez vezető úton, mely nem a házasságkötéssel ér véget, hanem az egész családi életben folytatódik. Ebből fakadóan nézőpontunk nem korlátozódik az esküvőre, mint egyszeri eseményre, az ünnep pillanatára, hanem a házasság folytonos állapotára. ...

17. Ahogyan az sok nevelő és pásztor tapasztalata tanítja, a jegyesség ideje a kölcsönös meg-ismerés ideje lehet, de a hit elmélyítése által és ezáltal személyes és emberek közötti spiritualitás különleges természetfeletti adományainak ideje; sajnos a felelőtlen használata a szexualitásnak, mely nem a házastársi szeretet érését szolgálja, sokaknál az emberi és keresztényi megérését csorbítani, melyre ez az idő szánva van. És így fordul elő, hogy néha a házasság előtti kapcsolat egy bizonyos védelmét szorgalmazza.

Hogy a jegyeseknél a hitben való elmélyülés sikerül-e, az előképzettségüktől is függ. Másoldalról amilyen módon ezt az időszakot megélik, bizonyosan hatással van az eljövendő házas- és családi életre. Ezért az egész egyházi közösség és a családok által a jegyeseknek felkínált segítsége döntő jelentőségű. Minden esetre el kell ismerni az eljegyzés emberi dimenzióit és meg kell szabadítani minden banalizálástól.

...

II.

Az előkészület idejei vagy fokozatai

A. Távoli előkészület

...

B. Közeli előkészület

32. A közeli előkészület során a jegyeseknek fel kell kínálni a lehetőséget, hogy ellenőrizzék milyen emberi értékekre érettek, melyek a barátság és a dialógus tulajdonságai, ahogyan azok a jegyességet jelentik. Arra az életmódra való tekintettel, melyben a házaspár élni fog, fel kell kínálni a lehetőséget a hitélet és mindenek előtt az egyház szentsdégének ismeretében elmélyülni. Ez az evangelizálás jelentős szelete, melynek a hit által, a társadalmi dimenzió által és a család által kell körülölelve lennie. Ezen elmélyítés keretében lehetséges az igazi keresztényi élet vezetésének nehézségeiről beszélni.

...

35. A jegyeseket oktatni kell a természetes kihívásokról, mely az isteni tervben, mely a házassággal és a családi élettel van kapcsolatban, mely a férfi és a nő interpeszonális kapcsolatával van kapcsolatban: a tudás és a szabad döntés, mint a kapcsolatuk alapja, a házasság egysége és felbonthatatlansága, a felelős apaság és anyaság jogainak megértése, a házastársi nemiség emberi nézőpontjai, a házasság beteljesítése követelmnényeivel és céljaival, a megfelelő gyermeknevelés. Mindez az erkölcsi igazság felismerésen és a személyes lelkiismeret képzéséhez rendelt.

A közeli előkészület során bizonyosan arról is kell gondoskodni, hogy a jegyesek a fontos pszichológiai, pedagógiai, jogi és orvosi feltételeit a házasság és a család számára birtokolják. Ennek ellenére a teolófiai és a morális kiképzés egy különleges elmélyülést kell megtapasztalnia, különösen ami a tejes odaadást és a felelős nemzést illeti. Mert a házastársak szeretete teljes, kizárólagos, hűséges és termékeny (vö. HV 9). A családtervezés természetes módszereinek tudományos alapjai ma általánosan elismertek. Ismeretük különösen hasznos: a jogos alapok fennállnak, használatuk nem lehet csupán egyszerű eljárásismeret, hanem be kell ágyazva lennie a pedagógiába és a szeretet érési folyamatába (vö. EV 97).

...

36. Magától értetődően a fiataloknak segíteni kell lehetséges pszichológiai és/vagy affektív hiányosságok felismerését, különösen másokra való nyitottságra való képtelenséget, mint ahogy az egoizmus formáit, melyek a teljes odaadásra való képességüket semmissé tehetik. Ez a segítség a képességek felfedezéséhez is vezet és követeli az emberi és keresztényi érést életükben. Ezért kell a felelősöknek a jegyesek lelkiismeretének egy alaposképzéséről gondoskodni, hogy ezzel a szabad és végleges házassági döntés elő legyen készítve.

...

41. A jegyesi lelkiség, melyet az emberi tapasztalat ölel körül, és az erkölcsi magatartástól soha nincs elválasztva, a keresztségben és a bérmálásban gyökerezik. A jegyesek előkészítéséhez mindezért hozzá kell tartoznia a szentségi élet visszanyerésének, melyben a bűnbánat szentsége és sz euharisztia különleges szerepet játszanak. A bűnbánat szentsége kifejezetten az isteni irgalmasságot állítja az emberi nyomorúsággal szembe és megérleli a keresztség életerejét és a bérmálás tevőerejét. Ez előtt a háttér előtt a megszabadított szeretet pedagógiájának erősödése mutatkozik, az ember drámáját tekintve, mely isten által teremtetett és csodásan megszabadíttatott, engedve felismerni isten csodás irgalmasságának nagyságát.

...

46. Ahogy a Familiaris consortio apostoli írás ezt kifejti, a fiatal jegyeskn előkészületekor a következő pontokat kell figyelembe venni: a személyes hit elmélyítése és a szentségek értékeinek és az imaélet ismételt felfedezése ...FC 66.

...

49. Ebben az előkészületben a jegyeseket ma különlegesen az értékekhez kell vezetni és azokban megerősíteni, melyek a hit védelmét érintik.Ez azért különlegesen fontos, mert ők házitemplom és "életszentség" (EV 92-94) lesznek és új módon az "életek az életért" (EV 6, 101) népéhez tartoznak. A ma sokhelyen uralkodó fogamzásgátlás mentalitás, mely az általá-ban tzerjedő szabados jogalkotás, és az élet fogmazás pillanatától a halálig való nem tisztelete, olyan sokoldalú támadások, melyeknek a család ki van téve....

C. Közvetlen előkészület

...

53. Ez a házassági előkészület legyen egy katekézis megkoronázása, mely a keresztény jegye-seknek segíthet a szentségre való előkészületüket mégegyszer végigkövetni. Tudniuk kell, hogy mint megkereszteltek, a házasságban Krisztusban kötelezik el magukat, hogy családi életükben a szentlélek által kell vezetve legyenek. Ezért az eljövendő házaspárok a gyónás szentségének vétele által legyenek előkészítve az esküvő ünnepére, hogy az érvényesen, méltóan és termékenyen köttessék meg. (vö: Katekizmus 1622)

III.

Az esküvő ünnepe

...

Vatikánváros, 1996. május 13.

Alfonso López Trujillo bíboros

a Pápai Családi Tanács elnöke

+ Franciso Gil Hellín  püspök

titkár

Vissza a főoldalra